مغلوب ساختن پیشی جستن: من در دیدار با شی جینپینگ سازنده