عکس ؛ ” کی روش ” برای رفع اتهام «ندیدن لیگ» این ” پرسپولیسی ” را دعوت کرده بود !