محمد انصاری : قبل از بازی به تمرکز بر روی ارائه یک بازی خوب و همچنین موفق