دمشق : ترکیه نیروهای آمریکایی اشغال و غیر قانونی است