شیعه و سنی در جمهوری اسلامی ایران در سخت ترین منطقه در کنار یکدیگر/نظام اسلامی را به تعظیم و تکریم شهدا نیاز دارند.