ایستادگی در برابر فساد و رانت در کلمات امام علی(ع)