توصیه نامه ای به شورای نگهبان با کنایه آمریکا به ایران