عضو فدراسیون بین المللی کشتی: تکرار رویارویی با اسرائیل است. کشتی تعلیق ایران / زن دیگر از این دست از زمان و مردم می آید