بعدی مردم در خیابان و در مقابل چشمان پسر 3 ساله اش