حذف پرسپولیس و استقلال یا دور زدن قانون و طلبکاران است؟!