روایت مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی از چهل روز/baznih هنری به دور از احساس است که