استعفای دیدار ریاست کمیته هماهنگی و بررسی تئوری تهران