آغاز کسب کار حرفه ای, مدیریت ماستریخت هلند در ایران