آغاز فصل گردشگری با ایجاد جلسه یازدهم از نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته