بازیگر زن ایرانی با ماشین لوکسش در خیابان های ایتالیا