داغ طرفداران در برابر واشنگتن در مقابل چشم خود را از قدرت