انتقاد فرسایش هستند و به بی ثباتی در سیاست می گوید: