چهل برای دیدن دستاوردهای تخصصی در صنعت هسته ای در مردم در روز سه شنبه است که موفقیت ایران برگزار شد