میزان ارز دانشجویی مشخص شد/ ارائه ارز مسافرتی از سوی بانک سامان